Home
/ Privacyverklaring

Privacyverklaring

INFORMATIE OVER DEZE PRIVACYVERKLARING

De Stichting Emissie Claim is een stichting naar Nederlands recht, opgericht in het kader van de Wet afwikkeling massaschadeclaims in collectieve rechtsvorderingen (WAMCA), statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de Barbara Strozzilaan 101, 1083 HN te Amsterdam (Kamer van Koophandel: 81167466). 

Stichting Emission Claim (hierna ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’ of ‘de Stichting’) hecht veel waarde aan uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring vindt u onder meer informatie over welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij dit doen en wat uw rechten zijn.

Op onze verwerking van persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) en aanverwante wetgeving van toepassing, zoals de Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming. Voor de verwerking van uw persoonsgegevens kwalificeren wij als verwerkingsverantwoordelijke.

We kunnen dit beleid wijzigen of bijwerken. Mochten er inhoudelijke wijzigingen zijn in dit beleid, dan zullen wij deze onder uw aandacht brengen of zullen wij deze wijzigingen duidelijk aan u communiceren. Deze versie van de privacyverklaring is gepubliceerd op 4 oktober 2023.

OVERZICHT VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring geeft antwoord op de volgende vragen:

 1. Is deze privacyverklaring op mij van toepassing?
 2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
 3. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens verwerkt?
 4. Op welke rechtsgrond worden mijn persoonsgegevens verwerkt?
 5. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
 6. Welke maatregelen worden er genomen om mijn persoonsgegevens te beschermen?
 7. Welke rechten kan ik uitoefenen met betrekking tot mijn persoonsgegevens?
 8. Welke partijen krijgen mijn gegevens?
 9. Worden mijn persoonsgegevens doorgegeven aan derde landen?
 10. Maakt de Stichting gebruik van cookies?
 11. Hoe kan ik contact opnemen met de Stichting als ik vragen heb over privacy? 

1. IS DEZE PRIVACYVERKLARING OP MIJ VAN TOEPASSING?

Deze privacyverklaring is van toepassing op personen van wie wij persoonsgegevens verwerken als gevolg van onze dienstverlening. In de hoedanigheid van dienstverlener verwerken wij de persoonsgegevens van:

 • personen die deelnemen aan, bijdragen aan of onderdeel uitmaken van (de voorbereiding van) door ons ingestelde juridische procedures, waaronder maar niet beperkt tot procedures op grond van WAMCA; en/of
 • de personen die ons benaderen ter voorbereiding / met het oog op (eventuele) deelname aan een class action, bijvoorbeeld met een verzoek om informatie; en/of
 • personen die onze website (renault.emissionclaim.nl) (hierna ‘de Website’) bezoeken; en/of
 • personen van wie wij anderszins gegevens verwerken tijdens de voorbereiding, uitvoering of afwikkeling van de procedure en daarmee samenhangende procedures en acties, zoals het vermelden van de namen van partijen of wederpartijen in onze juridische documenten.

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam, achternaam, e-mailadres, postcode, huisnummer, telefoonnummer;
 • Of u een of meer Renault Diesel voertuigen in bezit hebt (gehad) of geleaset. 
 • Voertuignummer en/of chassisnummer, evenals andere noodzakelijke informatie over uw voertuig, zoals het merk van uw auto, model en bouwjaar;
 • Een kopie van uw identiteitsbewijs, waarin uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar zijn gemaakt;
 • Internationaal bankrekeningnummer (IBAN) en betalingsgegevens;
 • Persoonsgegevens die zijn opgenomen in de bewijsstukken waaruit uw eigendom en/of gebruiksrechten van de auto blijken;
 • Persoonsgegevens die zijn opgenomen in de documenten die aan ons zijn verstrekt voor de voorbereiding, uitvoering of afhandeling van de procedure;
 • Data met betrekking tot klik- en surfgedrag op de Website en op social media zoals Meta. Met behulp van cookies en pixels op onze Website verzamelen wij event data (inclusief cookie-ID, device-ID, andersoortige identifiers, geraadpleegde pagina’s, IP-adres, browser-type, duur van de sessie en HTTP headers); 
 • Analytische en statistische gegevens wat betreft uw gebruik van de Website;
 • (gehashed) e-mailadres en/of gepseudonimiseerd account id;
 • E-mail communicatie met u, bijvoorbeeld als u ons benaderd, of als u reageert op onze service e-mails;
 • Andere persoonsgegevens die u anderszins aan ons communiceert.

3. VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Ter uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten op grond waarvan u heeft verklaard uw belangen in dit geval door ons te laten behartigen;
 • Om de procedure en daarmee samenhangende handelingen door ons (of, voor zover relevant, de exclusieve vertegenwoordiger) met succes te kunnen voeren, waarbij wij onder meer gegevens moeten kunnen opstellen, opslaan en overleggen;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Het goed functioneren van onze Website, het vergroten van het gebruiksgemak en het verkrijgen van inzicht in het gebruik ervan;
 • Communicatie kunnen sturen zodat we u op de hoogte kunnen houden van onze voortgang;
 • Marketing en commerciële doeleinden, bijvoorbeeld zodat wij u relevante advertenties kunnen tonen via Meta.

4. OP WELKE RECHTSGROND WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

Uw persoonsgegevens worden, voor zover relevant, verwerkt op basis van de volgende rechtsgronden:

 • De uitvoering van een overeenkomst met u, zodat uw belangen zo optimaal mogelijk kunnen worden behartigd;
 • Uw toestemming;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op de Stichting rusten;
 • De gerechtvaardigde belangen van ons of van een derde partij, d.w.z.:
  1. de succesvolle voorbereiding, uitvoering en afhandeling van een procedure en daarmee samenhangende handelingen, zoals het voeren van schikkingsonderhandelingen. Soms is het nodig dat wij persoonsgegevens verwerken van personen met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten en die geen toestemming hebben gegeven. Denk hierbij aan het vermelden van natuurlijke personen (zoals de wederpartij) in onze juridische documenten en bij het overleggen van bewijsstukken.
  2. Het goed functioneren van de Website, het vergroten van het gebruiksgemak en het verkrijgen van inzicht in het gebruik ervan via o.a. Google Analytics (privacy vriendelijk ingesteld).
  3. Marketing, zoals het tonen van relevante advertenties via Meta.

Zodra u uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens, heeft u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Het intrekken van uw toestemming kan er echter toe leiden dat wij u niet meer optimaal van dienst kunnen zijn.

5. HOE LANG WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

Voor zover er geen wettelijke bewaartermijnen zijn die ons verplichten bepaalde gegevens langer te bewaren, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de voorbereiding en afwikkeling van rechtsvorderingen en/of aanvullende procedures of acties, zoals gerechtelijke of buitengerechtelijke schikkingen. Indien mogelijk worden persoonsgegevens gepseudonimiseerd of geanonimiseerd. We kunnen bepaalde geanonimiseerde gegevens bewaren, zodat we statistisch inzicht kunnen behouden, bijvoorbeeld met betrekking tot het type voertuig waarvoor de meeste claims zijn ingediend. Als u nog vragen heeft over ons bewaarbeleid, neem dan gerust contact met ons op.

6. WELKE MAATREGELEN WORDEN ER GENOMEN OM MIJN PERSOONSGEGEVENS TE BESCHERMEN?

Wij zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo beschermen wij uw persoonsgegevens tegen onbevoegde toegang en behandelen wij uw persoonsgegevens vertrouwelijk. Mocht je nog vragen hebben over de maatregelen die wij hebben genomen, neem dan contact met ons op.

7. WELKE RECHTEN KAN IK UITOEFENEN MET BETREKKING TOT MIJN PERSOONSGEGEVENS?

U kunt verschillende rechten uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u de volgende rechten.

Recht op inzage

U heeft recht op inzage tot uw persoonsgegevens. Dit betekent dat u het recht heeft om te vernemen of er persoonsgegevens van u worden verwerkt en zo ja om welke persoonsgegevens het gaat, inclusief aanvullende informatie.

Recht op rectificatie

We nemen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de informatie die we over u hebben juist en volledig is. Als u echter van mening bent dat dit niet het geval is, kunt u ons vragen uw persoonsgegevens bij te werken of te wijzigen.

Recht op gegevenswissing

U heeft het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen, bijvoorbeeld als uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden, als u uw toestemming intrekt of als de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten, bijvoorbeeld als u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij van u verwerken onjuist zijn.

Recht van bezwaar

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, met name als de verwerking is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen. Wij zullen dan de verwerking van persoonsgegevens staken. In sommige gevallen, kan het zo zijn dat wij gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de contactgegevens vermeld onder punt 11. We vragen u vriendelijk om duidelijk te vermelden wie u bent en wat voor soort relatie u met ons hebt, zodat we zo goed mogelijk kunnen helpen.

8. WELKE PARTIJEN KRIJGEN MIJN GEGEVENS?

Om uw belangen en die van de Stichting zo goed mogelijk te kunnen behartigen, kunnen wij gebruik maken van de diensten van derden. Dit kan betekenen dat deze dienstverleners uw persoonsgegevens ontvangen. De meeste van deze dienstverleners kwalificeren als 'verwerkers' en mogen uw gegevens alleen verwerken onder onze instructies. Met deze partijen sluiten wij verwerkersovereenkomsten, waarin voor deze partijen de verplichting is opgenomen om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Wij werken samen met DACCS, een verwerker die ons marketing diensten verleent. DACCS werkt op haar beurt samen met partijen om haar dienstverlening uit te kunnen voeren, zoals Google voor het optimaliseren van de Website. Google kwalificeert in het kader van haar diensten als verwerker en voor specifieke verwerkingen als verwerkingsverantwoordelijke. Daarnaast wordt Meta ingezet om u relevante advertenties te tonen. Meta kwalificeert voor deze dienstverlening als (gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijke.

Ook maken wij gebruik van performance based marketing. Performance based marketing is een eerlijke vorm van adverteren omdat de adverteerder alleen voor daadwerkelijk en meetbaar resultaat wordt vergoedt. Om van deze dienst gebruik te maken geven we anonieme transactiedata door aan een affiliate netwerk. Deze data betreft; product omschrijvingen, omzet waarde, en demografische en geografische kenmerken. Deze zijn niet naar een persoon te herleiden en wordt enkel voor statistische doeleinden gebruikt en gedeeld. Naast de anonieme transactiedata geven we ook gepseudonimiseerde transactie ID’s door. Deze transactie ID’s worden niet verder gedeeld met andere derden en enkel gebruik voor validatie-doeleinden. Door het technisch proces wordt ook uw IP-adres doorgegeven. Dit adres wordt alleen geanonimiseerd in het systeem van het affiliate netwerk opgeslagen. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens delen met andere partijen indien dit noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden in het kader van de voorbereiding, uitvoering of afwikkeling van een gerechtelijke procedure. Zo kunnen wij, indien nodig, persoonsgegevens delen met advocaten, tegenpartijen, procesfinanciers, rechtbanken, deurwaarders, deskundigen, soortgelijke partijen en partijen die soortgelijke vorderingen in andere landen indienen. Wij zullen persoonsgegevens zoveel mogelijk anonimiseren of pseudonimiseren. Ten slotte is het mogelijk dat we persoonsgegevens moeten delen met derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

9. WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS DOORGEGEVEN AAN DERDE LANDEN?

Wij, of door ons ingeschakelde derden, zullen uw persoonsgegevens alleen opslaan, verwerken of doorgeven in landen buiten de Europese Economische Ruimte ('EER') als wordt voldaan aan de toepasselijke wet- en regelgeving voor de nationale of internationale doorgifte van persoonsgegevens aan landen buiten de EER, zoals de Verenigde Staten. Bijvoorbeeld als de Europese Commissie heeft besloten dat het derde land zorgt voor een passend beschermingsniveau of dat de bescherming van uw persoonsgegevens op een andere manier wordt gewaarborgd, bijvoorbeeld door het gebruik van modelcontractbepalingen of Binding Corporate Rules.

10. MAAKT DE STICHTING GEBRUIK VAN COOKIES?

De Stichting maakt gebruik van pixels, cookies en vergelijkbare technieken. De Stichting maakt gebruik van Meta Pixel. Deze pixel verzamelt informatie over uw surfgedrag (event data) zodat we u relevante advertenties kunnen tonen via Meta. Daarnaast maakt de Stichting gebruik van Google Tag Manager, Google Analytics, Google Enhanced Conversions, Google Ad Manager, Google Ads Customer Match en Google Optimize om inzicht te krijgen in het surfgedrag van bezoekers voor het goed functioneren van onze Website, de nauwkeurigheid van uw conversiemetingen te verbeteren, het vergroten van het gebruiksgemak, het verkrijgen van inzicht, deelnemers en vergelijkbare personen met advertenties targeten en het uitvoeren van doorverwijs experimenten. Voor het toepassen van performance based marketing slaat onze affiliate netwerk partner gegevens op en worden zogeheten affiliate cookies en matching-processen gebruikt. Het gebruik van affiliate cookies, matching-data en de opslag van gegevens vormt geen gevaar voor de privacy van de bezoeker van deze website. 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die de aanbieder van een website op de apparatuur van een bezoeker plaatst. Cookies kunnen worden gebruikt om een website goed te laten functioneren, maar kunnen ook informatie geven over u of uw websitebezoek. Dit betekent echter niet dat partijen door middel van cookies toegang kunnen krijgen tot uw apparatuur. 

De Stichting maakt bijvoorbeeld gebruik van tracking cookies van Microsoft, Meta en analytische cookies van Google. Daarnaast maken wij gebruik van Meta Conversion API. Hiermee wordt een connectie gemaakt tussen onze server en Meta (server-side tracking) zodat web server events kunnen worden gedeeld. Dit kun je zien als een alternatief voor tracking cookies.

Zie voor meer informatie over het bovenstaande hier het privacy statement van Meta, hier het privacy statement van Microsoft en hier het privacy statement van Google.

De Website gebruikt vier soorten cookies:

 1. Functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de Website naar behoren kan functioneren en dat het gebruiksgemak voor u wordt vergroot.
 2. Voorkeuren: deze cookies stellen de Website in staat om bijvoorbeeld te onthouden welke taal u hebt ingesteld.
 3. Analytische cookies: deze cookies genereren inzicht in het gebruik van de Website, bijvoorbeeld het aantal website visitors, kliks en page views, zodat wij de Website kunnen optimaliseren.
 4. Tracking cookies: deze cookies tracken uw surfgedrag zo dat wij u met behulp van derde partijen relevante advertenties kunnen tonen.

12. HOE KAN IK CONTACT OPNEMEN MET DE STICHTING ALS IK VRAGEN HEB OVER PRIVACY?

Als u nog vragen heeft, een van bovenstaande rechten wilt uitoefenen of een klacht bij ons wilt indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@emissionclaim.nl. Wij helpen u uiteraard graag verder.

Tot slot vinden wij het belangrijk om te vermelden dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit over de verwerking van uw persoonsgegevens. In Nederland kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap.

Schadevergoeding voor Dieselrijders 

©2024 EMC. All rights reserved
This initiative is powered by
menucross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram