Home
/ Deelnemersvoorwaarden

Deelnamevoorwaarden 

Deelnamevoorwaarden Stichting Emission Claim

Dit zijn de deelnamevoorwaarden van de stichting Stichting Emission Claim, KvK nr. (81167466), verder aan te duiden als SEC) met betrekking tot drie collectieve acties die SEC is gestart tegen de volgende autofabrikanten: Mercedes-Benz Group AG, Renault S.A. en Stellantis N.V. (de Procedure).

De Procedure wordt mede namens jou gevoerd ter vergoeding van de schade die jij hebt geleden doordat aan jou door een van de autofabrikanten een dieselvoertuig (M1 of N1) is verkocht dan wel geleased dat niet voldeed aan de geldende emissieregelgeving. De schadevergoeding die SEC voor jou vordert wordt hierna aangeduid als de Claim. Het gaat specifiek om dieselvoertuigen van de volgende merken: Mercedes (geproduceerd door Mercedes-Benz Group AG), Renault (geproduceerd door Renault S.A.), Peugeot, DS, Citroen, Opel en Vauxhall (geproduceerd door Stellantis N.V.)  

In dit document vindt je alle voorwaarden van deelname (hierna ook aangeduid als de overeenkomst). Je bevestigt met je (elektronische) inschrijving dat je deze voorwaarden hebt aanvaard en hebt kunnen inzien.

Er zijn geen kosten verbonden aan je inschrijving, behalve en totdat er succes voor jou wordt geboekt. Succes betekent alles wat je in de toekomst inzake de Claim ontvangt, ongeacht wie dat betaalt en ongeacht op welke grondslag (rechterlijk oordeel of schikking in de Procedure) je dit ontvangt. Je stemt ermee in dat op ieder moment dat een betaling in het kader van de Procedure voor jou beschikbaar wordt, een deel van de Claim door SEC word aangewend om de kosten van de Procedure te vergoeden (zie bij ‘Succesfee’ hieronder).

Opdracht en volmacht

Door je inschrijving en deelname verstrek je SEC opdracht en volmacht om in de breedste zin van het woord jouw belangen te behartigen in de collectieve actie tegen de autofabrikanten van wie jij een dieselvoertuig hebt gekocht en in een eventuele vervolgprocedure, voor zover die nodig mocht blijken om de door jou geleden schade vergoed te krijgen.

Deze volmacht is exclusief (met het recht van substitutie) en houdt in om alles te doen wat SEC nodig acht om de Claim te innen, met inbegrip van – maar niet beperkt tot - het voeren van procedures, waaronder de aanhangige collectieve actie, het treffen van een schikking, en/of het indienen van een opt-out of opt-in verklaring als een schikking wordt getroffen. SEC kan zelf bepalen of zij daarbij handelt op jouw naam of in eigen naam. Met exclusief wordt bedoeld dat je niet (ook) aan een andere belangenbehartiger toestemming mag geven om de Claim van de autofabrikanten te vorderen of jouw belangen in dat kader te behartigen. Je bevestigt en garandeert dat je je ten tijde van de inschrijving bij SEC niet reeds bij een andere belangenbehartiger hebt ingeschreven.  

Succesfee

SEC draagt zelf alle kosten die gemaakt moeten worden bij het uitvoeren van de opdracht. Indien en voor zover er succes wordt behaald, zoals hiervoor omschreven, ben jij aan SEC een vergoeding ter hoogte van maximaal 25% van het voor jou behaalde succes verschuldigd (de Succesfee). Jij stemt ermee in dat die vergoeding door middel van verrekening aan SEC wordt voldaan. SEC zal proberen, zonder daartoe enige garantie te geven, om ervoor te zorgen dat de autofabrikanten ook de door jou te betalen Succesfee aan je vergoedt.

Je verklaart dat:

  • Je de Claim niet gecrediteerd hebt gekregen en geen kwijting aan de autofabrikanten hebt verleend;
  • Je de Claim niet zult overdragen aan een derde of daarop zakelijke rechten zult vestigen, en
  • Het dieselvoertuig terzake waarvan je de Claim instelt in de periode tussen 1 september 2009 en 1 september 2019 (de Relevante Periode) is geproduceerd en in die periode in Nederland geregistreerd is geweest. Het voertuig hoeft niet gedurende de gehele periode in Nederland geregistreerd te zijn geweest.

Verdere bepalingen

SEC zal de opdracht naar beste vermogen en zorgvuldig uitvoeren. Zij geeft geen garanties en staat niet in voor het behalen van enig resultaat en is terzake op geen enkele manier schadeplichtig.

SEC mag naar eigen inzicht bepalen hoe zij de opdracht uitvoert. Zij is op ieder moment gerechtigd om deze opdracht te beëindigen, ook als er nog geen resultaat is behaald. In dat geval hoef je uiteraard niets aan SEC te betalen. SEC is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van een beslissing om de opdracht te beëindigen.

SEC is gerechtigd de Succesfee te verrekenen met bedragen die ze mogelijk voor jou ontvangt. Indien je rechtstreeks gelden ontvangt ter voldoening van je Claim, ben je verplicht dit te melden aan SEC. In het laatste geval dien je de Succesfee daaruit op eerste verzoek aan SEC te voldoen.

Omdat er meerdere claiminitiatieven lopen, is het mogelijk dat jouw Claim geheel of gedeeltelijk wordt voldaan op een manier waarbij niet kan worden vastgesteld of dat (mede) komt door de inspanningen van SEC. Om die reden is, als jij een vergoeding ontvangt, de Succesfee door jou altijd aan SEC verschuldigd, ongeacht of de voldoening verband houdt met de inspanningen van SEC. Dit geldt bijvoorbeeld ook indien je een vergoeding ontvangt van een claiminitiatief waarbij je je in strijd met deze deelnamevoorwaarden hebt ingeschreven, of waarbij je ingeschreven staat op het moment van je inschrijving bij SEC, of als je uit eigener beweging een schikking met de autofabrikanten zou treffen.

Informatie

Je dient SEC direct te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

Uitsluiting aansprakelijkheid en vrijwaring

SEC is tegenover jou of anderen alleen aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, indien aan haar zijde sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Iedere andere vorm van schadevergoeding is geheel uitgesloten.

Een vordering tot schadevergoeding dient op straffe van verval van dit recht uiterlijk binnen twee maanden nadat jij de schade hebt ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken schriftelijk bij SEC te zijn ingediend.

Herroeping en intrekking

Tot 14 dagen na inschrijving kun je deze overeenkomst kosteloos herroepen. Herroeping geschiedt via dit formulier. Je ontvangt een bevestiging van de herroeping. Na die termijn is deze opdracht door jou niet meer herroepbaar.


Geldigheid en wijzigingen

Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. SEC is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. Wanneer geen tijdstip is aangegeven treedt de wijziging in zodra deze door SEC is medegedeeld.

Overdracht

Het staat SEC vrij om haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst over te dragen aan een derde. SEC is ook bevoegd de opdracht geheel of deels te laten uitvoeren door een derde.

Klachten

Indien je een klacht hebt over de dienstverlening van SEC, dan kun je die schriftelijk of elektronisch richten aan het bestuur van SEC Info@emissionclaim.nl. Het bestuur zal dan ervoor zorgen dat er binnen een redelijke termijn contact met je wordt opgenomen om de klacht te bespreken en zal zich inspannen om de redenen voor de klacht, mits gegrond, weg te nemen.

Rechts- en forumkeuze

Op alle overeenkomsten tussen jou en SEC is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen jou en SEC mochten ontstaan - naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst - worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam.

Schadevergoeding voor Dieselrijders 

©2024 EMC. All rights reserved
This initiative is powered by
menucross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram